Продукти

 

Условия за гаранционно поддържане

Гаранционното обслужване на климатизатора се извършва от оторизирания монтажен център, извършил монтажа. Гаранцията на климатизатора е валидна за фабрични дефекти по вина на производителя

Изисквайте точно и пълно попълване на гаранционната карта. Ако гаранционната карта е неправилно или неточно попълнена, тя не е валидна, което води до отпадане на гаранцията.
Гаранцията не е валидна в случай, че климатизаторът не е правилно избран за помещението, което трябва да обслужва.
* За правилен избор на климатизатор се консултирайте в оторизирания център, от който го закупувате. В случай, че оторизирания монтажен център избере неправилно климатизатора, носи изцяло материална отговорност за отстраняване на повредите, възникнали през гаранционния срок.

 

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
* Когато не са спазени условията за монтаж и експлоатация.
* Когато е правен опит за отсраняване на дефект от купувача или от други неупълномощени лица.
* При дефекти възникнали от електрозахранване извън нормите.
* При дефекти възникнали поради замърсени топлообменници на вътрешното или външното тяло.
Моля, следете вътрешния и външен топлообменник (алуминиевите ламели) да бъдат чисти от прах, мъхове, листа и други наслоявания. В случай, че забележите замърсяване, моля, обърнете се към монтажния център за извършване на профилактика.

Профилактиката не е предмет на безплатно гаранционно обслужване.
* При дефекти, възникнали поради замърсени филтри

Не са предмет на безплатно гаранционно обслужване:
* Смяната на батерии на дистанционното управление
* Почистване на филтрите и топлообмениците
* Повреди възникнали от токов удар или гръмотевица
* Повреди възникнали вследствие на природни или стихийни бедствия (пожари, наводнения, бури и др.)
* Гаранцията не се отнася за аксесоари и консумативи.